โดยมีศูนย์กระจายสินค้าที่ช่วยลดระยะการขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และส่วนผสม
จะถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว สดใหม่ ได้ในทุกเวลาที่คุณต้องการ

การจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน

ระดับโลก