GPS Coordinates: 23.132309,113.294699

DPO INTERNATIONAL - GUANGZHOU

Guangzhou DPO Company Limited
(Reg No: 440104000131512)

Address : Unit 1704,17F, Tower 2,
Dong Jun Plaza, 836 Dong Feng Dong Road,
Guangzhou, 510080, China.

Tel  :  +86-20-8767 7195 /7095

Fax : +86-20-8767 6265

TOP